Презентации и дискусия

В конферентната сесия експерти от МОСВ, Национална служба за съвети в земеделието, РИОСВ-Пловдив, РДГ-Пловдив, Аграрния Университет и от институтите по Органична химия и по Биоразнобразие и екосистемни изследвания на БАН представиха проблеми и достижения при опазването, управлението, ползването и преработката на лечебни растения. Участваха билкозаготвители, представители на фирми преработващи билки, фирми, произвеждащи крайни продукти от билки, неправителствени организации, граждани.

Презентациите можете да изтеглите от:

116_IMG_0238Участниците дискутираха нормативната рамка за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения. Поставени баха проблеми като:

 • липса на ресурси за оценка на запасите в находищата;
 • злоупотреба със събирането на лечебни растения за лични нужди;
 • липса на събирачи и трудности при обучението им;
 • нарушения на правилата за събиране на билки;
 • контрол на състоянието на находищата;
 • липса на механизация при култивиране на лечебни растения и необходимостта от окрупняване на култивирането;
 • липсата на възможности за финансиране в сферата на производство и преработка на билки, както и на дейности по опазване на ресурсите и др.
  Направени бяха предложения за:
 • допълване на нормативната уредба, съгласно Закона за лечебните растения;
 • преоценка на възможностите на МОСВ и неговите регионални структури за ефективно прилагане на закона;
 • включване на бизнеса в опазването и устойчивото ползване на ресурсите;
 • повече субсидии по ПРСР 2014-2020 г. за отглеждане на лечебни растения;
 • включване на държавата за формулиране и финансиране на проекти и търсене на финансиране по европейски програми за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения.

По време на Панаира се сформира Група за подготовка на предложения за подобряване на политиките и практиката за ползване на лечебните растения. Фондация „Информация и природозащита” ще продължи да работи като координатор на Групата и ще огласява публично нейната работа.