Приемна за земеделски производители

Целта на приемната бе заинтересованите земеделски производители да получат съвети и консултации от експерти от екипа на Проекта и специалисти от Териториален областен офис на НССЗ, Пловдив (ТОО-Пловдив) за култивирането на лечебни растения и възможностите на финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Интересът беше голям. Земеделските производители се интересуваха главно от:

 • технологии за култивиране на лечебни растения,
 • биологичните и екологични изисквания на конкретни видове,
 • възможности за съчетаване на трайни насаждения с производство на билки,
 • най-търсени и атрактивни за култивиране видове,
 • изисквания за качество на произведената суровина,
 • производството на посадъчен материал,
 • търсене/предлагане на пазара,
 • възможностите за консултации, съвети и сътрудничество.

Специалистите от ТОО-Пловдив предоставиха актуална информация за:

 • стартиралите мерки по ПРСР 2014-2020 г.,
 • условията за получаване на стартова помощ за млади земеделски производители и малки земеделски стопанства,
 • условия за инвестиции в земеделска техника и оборудване,
 • въпроси свързани с плащания по мерките за агроекология и климат,
 • биологичното земеделие,
 • Натура 2000,
 • компенсационните плащания за райони със специфични ограничения.

Земеделските производители заявиха интерес консултациите да продължат.
Затова Фондация „Информация и природозащита” продължава да приема въпроси и заявки за консултации и да осигурява експертни отговори.